Opłaty

Dzieci z puzlami

Opłaty za przedszkole

 • W przedszkolu dziecko ma zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie, od 7.00-13.00 (w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 7.00-12.00).
 • Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
  - opłatę stałą – 1 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych ponad czas ustalony w pkt.1,
  - opłatę za wyżywienie – 6,00 zł dziennie za 3 posiłki: śniadanie (1.50 zł), obiad (3 zł), podwieczorek (1,50zł).
 • W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała wynosi 0,65zł za jedną godzinę świadczeń.
 • Opłaty, o których mowa w pkt. 2 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10. każdego miesiąca za dany miesiąc.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 1 dzień, opłata za wyżywienie oraz opłata stała podlega zwrotowi.
 • Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – Uchwała nr XXXVIII/746/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Uchwała Nr L VIII/1201/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 VII 2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice i Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 64 z dnia 28.02.2019.