Oferta edukacyjna

Opiekę nad naszymi przedszkolakami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Obok nauczycieli wychowawców zatrudnieni są specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i katecheta i nauczyciel języka angielskiego.

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC Edukacja. Zamieszczone w nim treści programowe są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego (aby wyświetlić pełną treść Podstawy wraz z komentarzem kliknij tutaj).

Prowadzimy nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka poprzez wychowanie umysłowe, zdrowotne, społeczno-moralne, przyrodnicze i estetyczne. Szczególną uwagę poświęcamy działaniom twórczym nastawionym na rozwój aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Dobrze urządzona i wyposażona pracownia plastyczna sprzyja rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań plastycznych, twórczego myślenia i odkrywczej działalności dziecka poprzez realizację programu autorskiego „Twórczy przedszkolak”.

Nasi nauczyciele pracują wg uznanych metod nauczania (kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda wychowania muzycznego Carla Orffa, aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss, techniki Celestyna Fraineta), prezentując twórcze i nowatorskie podejście do nauczania małych dzieci. Innowacje pedagogiczne „Integrowanie treści programowych dla dzieci 5-6 letnich z elementami tradycji i zwyczajów śląskich”, „Zabawy badawcze z zakresu poznawania przyrody i wychowania proekologicznego”, „Integrowanie treści programowych obowiązujących w grupie dzieci 5-6 letnich z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” oraz programy własne rozwijające wrażliwość artystyczną dziecka stanowią dorobek przedszkola i uatrakcyjniają jego ofertę edukacyjną.

Przygotowujemy dzieci do wielu konkursów z różnych dziedzin i o zróżnicowanej tematyce, dzięki czemu przedszkolaki mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu kierunkach. Nasze dzieci zdobywają premiowane miejsca i wyróżnienia, co świadczy o efektywnej pracy.

Staramy się, by w naszym przedszkolu były kultywowane tradycje związane ze świętami, np. w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci przygotowują wigilię, biorą udział w pieczeniu pierniczków, przygotowują spotkania kolędowo-jasełkowe dla swoich rodzin.

Każdego roku w ogrodzie przedszkolnym odbywa się wiosenny piknik rodzinny z różnymi atrakcjami dla dzieci.

Tradycją placówki jest szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, takimi, jak np.: Miejski Dom Kultury, Muzeum Śląskie, teatr „Ateneum”, Filharmonia Śląska i wiele innych. Naszym wychowankom oferujemy udział w spektaklach teatralnych i koncertach, organizujemy warsztaty z aktorami, twórcami ludowymi, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do zakładów usługowych w najbliższej okolicy, np. do piekarni, podczas których dzieci bezpośrednio poznają proces produkcyjny i pracę ludzi w różnych zawodach. Zapraszamy do przedszkola wielu gości, np. farmaceutę, policjanta, osoby zajmujące się dogoterapią, Straż Miejską, śpiewaków operowych, iluzjonistów, twórców ludowych i wielu innych, co czyni nasze przedszkole atrakcyjnym dla dzieci i ich rodziców.